Szkolenia językowe dla firm
i klientów indywidualnych
Bezpłatny audyt
kompetencyjny
Regularny monitoring
postępów
Uczymy jak się uczyć,
aby osiągnąć widoczne rezultaty
Kursy idealnie dopasowane
do potrzeb klienta
Na życzenie klienta
ścisła współpraca z działem HR
Bogate doświadczenie
Starannie wyselekcjonowani
lektorzy
English Accelerator
ul. Zadumana 3/5 lok. 56, 02-206 Warszawa,
Tel. 605417551, 608577541, 604777888
Strona główna » Kursy angielskiego » Poziomy zaawansowania

Poziomy zaawansowania

Kursy prowadzone przez lektorów English Accelerator obejmują tematykę związaną z językiem angielskim ogólnym jak i biznesowym. Podczas naszych kursów rozwijane są wszystkie sprawności językowe takie jak słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie, ze szczególnym naciskiem na umiejętne i swobodne komunikowanie się w języku angielskim. Aby pomóc opanować wszystkie te sprawności nasi lektorzy przykładają ogromną uwagę do nauczania słownictwa, gramatyki i poprawnej wymowy. Kursy odbywają się na różnych poziomach według skali Rady Europy (dokładny opis poziomów w języku angielskim na stronie Rady Europy: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_en.pdf)

Kurs A0

Jest to kurs na poziomie elementarnym dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z nauką języka angielskiego i nie znają nawet podstawowych czasowników, rzeczowników, przymiotników czy wyrażeń. Przez kilka pierwszych zajęć kursanci oswajają się z językiem bez używania książki i dopiero na późniejszym etapie lektor wprowadza odpowiedni podręcznik dla początkujących. Po ukończeniu tego kursu, słuchacze gotowi są na rozpoczęcie kursu A1.

Kurs A1

Jest to kurs na poziomie podstawowym dla osób, które miały już styczność z językiem angielskim, ale ich wiedza jest bardzo ograniczona. Kursanci znają już podstawowe czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki i wyrażenia, ale nie potrafią się nimi płynnie posługiwać. Po ukończeniu kursu, słuchacze powinni rozumieć i potrafić zastosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego, przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszkają, ludzi, których znają i rzeczy, które posiadają. Powinni również potrafić prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

Kurs A2

Jest to kurs na poziomie ‘przed-średniozaawansowanym’ (pre-intermediate) przeznaczony dla osób, które ukończyły z sukcesem poziom A1. Po ukończeniu tego kursu słuchacze powinni rozumieć wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (na przykład podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Powinni potrafić porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe oraz potrafić w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyją, a także poruszać tematy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Kurs B1

Jest to kurs na poziomie ‘średniozaawansowanym’ (intermediate) przeznaczony dla osób, które ukończyły z sukcesem poziom A2. Po ukończeniu kursu słuchacze powinni rozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych im spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Powinni potrafić radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą zdarzyć się w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem oraz tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są im znane bądź ich interesują. Powinni również potrafić opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Kurs B2

Jest to kurs na poziomie ‘wyżej - średniozaawansowanym’ (upper-intermediate) przeznaczony dla osób, które ukończyły z sukcesem poziom B1. Po ukończeniu kursu słuchacze powinni rozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu ich specjalności. Powinni też potrafić – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Kurs C1

Jest to kurs na poziomie ‘zaawansowanym’ (advanced) przeznaczony dla osób, które ukończyły z sukcesem poziom B2. Po ukończeniu kursu słuchacze powinni rozumieć szeroki zakres trudnych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio oraz potrafić wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu znajdując właściwe sformułowania. Powinni również swobodnie posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych i formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów, wypowiedzi ustne lub pisemne.

Kurs C2

Jest to kurs na poziomie ‘wysoko zaawansowanym’ (proficiency) przeznaczony dla osób, które ukończyły z sukcesem poziom C1. Po ukończeniu kursu słuchacze posługujący się językiem na tym poziomie mogą z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszą lub przeczytają. Potrafią streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafią wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach. Poziom ten zbliżony jest do poziomu, który wykazują rodzimi użytkownicy języka angielskiego.